Traject

Valt je oog constant op allerlei knappe affiches, folders, flyers en verpakkingen? Je hebt gevoel voor kleur, vorm en compositie? Je beschikt over een creatieve ingesteldheid en hebt aanleg voor tekenen? Ben je gefascineerd door beeldcultuur, tekst en communicatie in al zijn facetten? Dan is deze studierichting iets voor jou.

De modernisering van het secundair onderwijs zal vanaf schooljaar 2021-2022 ook ingang vinden in de tweede en later ook de derde graad. Momenteel worden de leerplannen hiervoor Vlaanderenbreed nog uitgewerkt. Wij communiceren graag alle correcte informatie op onze website zodra mogelijk.


 

Eerste graad

In de eerste graad wordt ingezet op een brede, algemene vorming, die nog alle ruimte laat voor een gefundeerde keuze richting tweede graad. Het ontginnen en ontwikkelen van jouw talenten staat centraal. Ook jouw toekomstdromen en -wensen krijgen aandacht en ruimte. Als schoolteam vinden we het belangrijk een kwalitatieve, oriënterende rol te spelen in jouw leerloopbaan. Stuk voor stuk gunnen we al onze leerlingen, en dus ook jou, een passend schools en levenstraject op maat, met oog voor succeservaringen en het ontwikkelen van een gezond zelfvertrouwen.

Zoals zichtbaar in de lessentabel wordt voor wiskunde, Nederlands en vreemde talen maximaal ingezet op het behalen van de basisdoelen. Extra uitdaging en verdieping krijg je aangeboden, waar nodig en wenselijk. Ook andere algemene vakken krijgen uiteraard dezelfde nodige aandacht. Binnen Beeld en Muziek maak je kennis met het ruime veld van de kunsten en zet je in op het ontwikkelen van je creativiteit en het ontginnen van je vaktechnische competenties.

Tijdens het tweede leerjaar van de eerste graad krijg je de basisopties Economie en Organisatie en Kunst en Creatie aangeboden. Je ontdekt zo welke competenties bij de hierop volgende studierichtingen en bijhorende beroepenvelden horen en of deze bij je passen of niet.

→ Verduidelijking TalentLABs, Klasuur en Differentiatie

→ Basisoptie ‘Economie en Organisatie’

→ Basisoptie ‘Kunst en Creatie’

 

 

Tweede graad

De instromende leerlingen vertonen een ruime interesse voor het maatschappelijk gebeuren in functie van de studierichting. Ze hebben enige artistieke aanleg. Ze staan open voor smaakvorming en hebben gevoel voor esthetiek. Ze vertonen eveneens aanleg tot fijne motoriek, gericht op de tekenkundige, manuele en technische vaardigheden. Ze zijn bereid deze vaardigheden thuis en op school in te oefenen en documentatiemateriaal te verzamelen gerelateerd aan de leerstof. De leerlingen beschikken eveneens over een ruime belangstelling en vaardigheid om digitaal te werken.

De studierichting 'Publiciteit en etalage' is bestemd voor diegenen die zich praktisch willen specialiseren in het uitvoeren van allerhande grafische technieken. Ze vormt de voorbereiding op een verdere vakopleiding in de derde graad. Het fundamenteel lessenpakket wordt onderverdeeld in blokken:

- Tweedimensionale vormgeving: dit blok omvat compositieleer waarin o.a. begrippen als punt, lijn, vlak en vorm aan bod komen. In het onderdeel kleurenleer worden basisaspecten van de kleurenleer via praktisch-creatieve realisaties duidelijk gemaakt. Via verschillende opdrachten worden de belangrijkste technieken en materialen als potlood, houtskool, verfsoorten, penselen, verschillende druktechnieken en collages verduidelijkt. Hier leer je ook bewust kiezen voor de juiste techniek in functie van de opdracht.

- Driedimensionale vormgeving: oefeningen rond ruimte, meetkundige volumes, assemblages, blikvangers, ontvouwingen enz. verschaffen inzicht in ruimtelijke toepassingen. Ook hier zijn kleur en techniek belangrijk. Beide worden aangepakt in functie van de driedimensionale vorm.

- Waarnemingstekenen: je verwerft inzicht in vorm en kleur, leert perspectieftekenen, bestudeert de natuur en tekent naar waarneming.

- Publiciteitsvormgeving: de kennis vergaard in TDV en DDV wordt toegepast in publicitaire opdrachten. Je leert o.a. illustraties maken en gebruiken. Door middel van lay-out, typografie en lettertekenen leer je tekst, beeld en formaat op een juiste manier te combineren. Hierbij is techniek van groot belang. Vergroten, verkleinen, gebruik van markers, enz. zijn technische hulpmiddelen die kunnen helpen bij het uitvoeren van de ontwerpen.

- Kunstinitiatie: je ontwikkelt belangstelling voor kunst en cultuur in heden en verleden.

 

Derde graad

De derde graad bestaat uit twee leerjaren, studierichting 'Publiciteitsgrafiek'. Leerlingen die hier instappen vanuit de tweede graad hebben in hun voorgaande opleiding bewezen dat ze een toekomst hebben binnen de opleiding. Je bent dus vaardig genoeg om opdrachten op een zelfstandige manier uit te werken en tot een goed einde te brengen. Je beschikt over voldoende doorzettingsvermogen en inzicht om opdrachten af te werken binnen opgelegde deadlines. Je vertoont een ruime interesse voor beeldvorming, illustratie en publicitaire aspecten. Bij een gedegen technische kennis hoort ook een ruime creativiteit. Tijdens deze brede opleiding oefen je je in het uitvoeren van reclameopdrachten.

Het overgrote deel van de lesuren is toegespitst op het inoefenen van een aantal praktische vaardigheden die zoveel mogelijk het echte beroepsleven benaderen. In vakken als illustratie, typografie en fotografie leer je omgaan met diciplines eigen aan de grafische wereld. Het spreekt voor zich dat het accent ligt op het gebruik van de laatste nieuwe computertoepassingen met grafische software.

Daarnaast loop je stage in bedrijven uit de sector. Je maakt op deze manier ook kennis met de “echte wereld” van de vormgeving.

 

Specialisatiejaar

Leerlingen die geslaagd zijn in hun stage binnen het reguliere beroepscircuit en GIP kunnen het derde jaar van de derde graad doorlopen. In dit specialisatiejaar gaan we dieper in op de leerstof en vaardigheden van de vorige jaren. Digitale beeldverwerking neemt een belangrijkere plaats in, maar ook algemeen vormende vakken zoals talen en project algemene vakken blijven aan bod komen. Het einddoel is dat je een opdracht volledig en zelfstandig kan uitvoeren, van ontwerp tot afwerking. Maar ook de commerciële kant wordt bestudeerd in het vak bedrijfsbeheer. Daar komen onderwerpen als prijsofferte en facturatie aan bod.

Dit zevende jaar bekroont de publiciteitsstudies met een ‘diploma secundair onderwijs’. Je kan tevens het getuigschrift behalen voor ‘bedrijfsbeheer’, wat de mogelijkheid geeft om als zelfstandige te vestigen. De hogere kwaliteitseisen en samenwerking met het bedrijfsleven moeten na dit zevende jaar een betere kans geven op de arbeidsmarkt.

 

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas