Wie/Wat

In Opleidingsvorm 4 (OV4) bieden wij het programma van het reguliere onderwijs aan aan leerlingen die omwille van hun lichamelijke, (neuro-) motorische beperkingen en/of autismespec- trumstoornis niet (meer) in een gewone school terecht kunnen. Omdat deze leerlingen het programma van het gewoon secundair onderwijs volgen, kunnen zij ook dezelfde getuigschriften behalen als in het reguliere onderwijs.

Het behaalde getuigschrift geeft de afgestudeerde leerling de kans om tewerkgesteld te worden in bedrijven die direct of indirect te maken hebben met drukwerk en reclamevormgeving (BSO), of bedrijven die zich toeleggen op publiceren van websites en elektronische publicaties (TSO). Ook kan de leerling zich verder vervolmaken in het hoger- of volwassenonderwijs.

Waarom

 
Historiek: In 1980 werd in de schoot van de Sint-Jozef school te Antwerpen-Luchtbal, voor kinderen en jongeren met een mentale en/of motorische beperking, een school voor buitengewoon secundair onderwijs opgericht. Deze school, behorende tot het Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen, bood twee opleidingsvormen aan waarvan OV1 met focus op sociale aanpassing en OV2 met focus op beschutte tewerkstelling. In 1999 splitst de organisatie in twee scholen, elk met dezelfde twee opleidingsvormen, maar telkens voor een ander type leerlingen, respectievelijk leerlingen type 2 (mentale beperking) en leerlingen type 4 (motorische beperking, al dan niet gecombineerd met een mentale beperking). De type 4 school breidde in 2008 uit met een nieuwe opleidingsvorm, namelijk opleidingsvorm 4, bedoeld voor leerlingen met een motorische beperking en normale begaafdheid. Deze opleidingsvorm 4 met een specifieke en aantrekkelijke studierichting, in een beschermde omgeving, met aangepaste middelen en begeleiding, en met een socio-emotioneel vangnet, opende de mogelijkheid tot het behalen van een studiegetuigschrift en een diploma. Vanaf september 2009 werd de opleiding ook open gesteld voor jongeren met een autismespectrumstoornis. Omwille van de groei van het leerlingenaantal en de grote diversiteit met betrekking tot de doelgroep en het aanbod, drong een nieuwe splitsing zich op. Sint-Jozef OV4 is sinds schooljaar 2012-2013 een autonome school met een gezonde en oprechte ambitie om verder te groeien. Tenslotte werd de verhuis naar het centrum van de stad een logische en dankbare evolutie in het verhaal van Sint-Jozef OV4.
 
Missie: Sint-Jozef OV4 biedt onderwijs en zorg op maat aan jongeren met een motorische beperking en/of autisme op een pedagogisch en maatschappelijk verantwoorde wijze.
 
Visie: Een optimale ontplooiing van talenten en persoonlijkheid vergroot een zelfbewuste, zinvolle en actieve deelname aan de maatschappij. Via een uitdagende en krachtige leeromgeving wil Sint-Jozef OV4 jongeren hiertoe optimaal ondersteunen. Centraal in onze specifieke schoolcontext staat het leerproces waarin eigentijdse, dynamische en creatieve accenten een surplus geven aan deze zelfrealisatie. Sint-Jozef OV4 wil daarnaast als lerende organisatie aandacht besteden aan teamspirit, samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid. Inspiratie hiervoor vinden wij in een christelijke interpretatie van een aantal universele mensenrechten met de volgende pijlers:
 
- Eigenheid en empathie
Identiteit is uniek. Identiteit is een turbulent gegeven bij jongeren in ontwikkeling. Om die eigen ontwikkeling aan te moedigen, biedt de school een veilig en uitnodigend kader. In een sfeer van wederzijds vertrouwen kunnen jongeren hun eigenheid tonen en uit fouten leren. In deze sfeer kunnen ze tevens hun creatieve en originele grenzen aftasten, met respect voor logische regels en voor de ‘ruimte’ van de anderen. Dit organisch proces van doelbewust naar zelfbewust, van hip over trendy naar kunstig en van studiedruk naar goesting gidst hen naar een eigenwaardige plaats in de maatschappij.
 
- Evenwaardig en respectvol
Vanuit vermelde inspiratiebronnen staat Sint-Jozef OV4 open voor alle leerlingen zonder onderscheid op het vlak van afkomst, religie en sociale achtergrond. Om een positieve sfeer van gelijkheid en evenwaardigheid te ondersteunen, doorspekken we een schooljaar met vak-, klas- en schooloverschrijdende projecten. Daarin peilen we, naast kennis en inzicht, naar de gefundeerde mening van de leerlingen. Om zo te komen tot respect dat je krijgt en dat je geeft.
 
 
 
 
 
- Individueel en collectief
Voor onze leerlingen zijn zelfkennis, aanvaarding, betrokkenheid en autonomie geen voor de hand liggende ontwikkelingsdoelen. In relatief kleine klassen kunnen ze daar op een veilige manier aan werken, zodat identiteit en inhoud evenwichtig kunnen groeien. We streven naar zorg voor het individu en aandacht voor de groep, hand in hand, steeds subtiel gedoseerd en volgens gedragen principes toegepast. Hierbij is essentieel dat zorg, in de zin van klas-, leef-, leer- en psychosociale zorg, een zaak is van iedereen. We focussen m.a.w. op een allesomvattende benadering en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 
- Keuze en engagement
De specifieke keuze voor een middelbare studie in Sint-Jozef OV4 is een samenspel tussen leerling, ouders en school. De school verwacht een maximale inzet van de leerlingen. Dit engagement zal aanvankelijk gestructureerd worden via opgelegde taken en haalbare, overzichtelijke leerstofgehelen. Gaandeweg willen we jonge leerlingen bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid m.b.t. hun keuze en leertraject. Aandacht voor zelfsturing is hierbij cruciaal. Empowerment wordt permanent gestimuleerd: het is immers nodig dat de leerlingen zelf mettertijd actief mogelijkheden exploreren om hun kennis en vooral praktische vaardigheden uit te breiden.
 
- Maatschappij en kritisch
Het prefix ‘buiten’ in buitengewoon behoort tot het verleden in een wereld die zich dagelijks aan een hoog tempo blijft heruitvinden. Sint-Jozef OV4 wil de inclusieve kansen van de maatschappij benutten, met een kritisch oog voor de valkuilen. Het brede speelveld willen we samen met de leerlingen toetsen op kwaliteit, nut en bruikbaarheid. De school moedigt de leerlingen aan om open minded een eigen maatschappijgericht netwerk uit te bouwen, of het nu gaat om werken, vrije tijd of wonen. Relevante vakoverschrijdende projecten verduidelijken samenhang, extra muros activiteiten verruimen een horizon, begeleiding naar de arbeidsmarkt of hogere studies verhoogt realiteitszin, zorgbegeleiding ondersteunt zelfkennis en assertiviteit …
 
- Dialoog en daadkracht
Een open klimaat gedijt het best binnen een goed geordende communicatiestructuur tussen alle betrokkenen. Dit streefdoel wil Sint-Jozef OV4 waarmaken via goed uitgebouwde overlegkanalen zoals klassenraden, ouderraad, oudercontact, overlegcommissie, leerlingenraad, zorgplatform, enz… Via consensus mikt de school op een doortastende opvolging en concrete aanpak die, voor iedereen en de leerlingen in het bijzonder, respect, duidelijkheid en houvast garandeert. Op het vlak van communicatie en leefregels baseren we ons op een dynamisch schoolreglement, waaraan fundamenteel niet kan getornd worden. Nultolerantie is echter geen optie, zodat elk redelijk voorstel of aanvaardbare afwijking ten gunste van een logische individuele behoefte (van een leerling) bespreekbaar blijft. 
 

 

Onze partners

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas