Wat is zorg?

Zorg verwijst naar alle initiatieven die erop gericht zijn dat alle leerlingen het goed stellen op school, als 'lerende' en als 'persoon'.
 

Veiligheid als basisbehoefte

Om dit te kunnen verwezenlijken, zien we veiligheid als een belangrijke basisbehoefte van alle leerlingen die in onze school starten. Ook tijdens de verdere schoolloopbaan kan, onder invloed van (extreme) druk of stress, deze behoefte opnieuw sterker worden. Alle zorginitiatieven zullen bijgevolg starten vanuit een veilig kader, met oog voor de emotionele kwetsbaarheid en met een focus op de emotionele weerbaarheid. De behoefte aan veiligheid kunnen we vertalen als de nood aan duidelijkheid, aan een min of meer voorspelbare omgeving, structuur, stabiliteit en vertrouwen. Wat we vooral beseffen, is dat leerlingen die instromen de nodige tijd moeten krijgen om zich veilig te kunnen voelen. We engageren ons om, binnen onze geïntegreerde kijk op zorg, hieraan voldoende aandacht te besteden. Veiligheid leidt tot welbevinden en betrokkenheid.

Daarnaast biedt het schoolteam begeleiding op vlak van:

  • - leren;
  • - leerloopbaan;
  • - sociaal emotionele ontplooiing;
  • - fysiek welzijn.

 

Het schoolteam

Het schoolteam, bestaande uit vakleraren, paramedici (orthopedagoog, psycholoog, opvoeder, ergotherapeut, logopedist, sociaal verpleegkundige), pedagogisch coördinator, ondersteunend personeel en directie, geeft de begeleiding vorm vanuit een gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op. 

 

Zorginitiatieven kunnen zowel op school- en klasniveau als op individueel niveau geïnstalleerd worden. Het schoolteam ontwikkelt en evalueert het begeleidingsplan samen met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere relevante partners. Indien noodzakelijk verwijzen we door naar gespecialiseerde externe instanties.

 

Ontwerp: Koen van Goethem, Development: Michiel Lucas